parsilatex صفحه پرداخت اینترنتی سایت پارسی‌لاتک

علاوه بر پرداخت اینترنتی، کمک‌های مالی خود را می‌توانید به شماره حساب و شماره کارت زیر نیز واریز کنید:
شماره حساب: 4975702931
شماره کارت: 6104337965963034
شماره شبا: IR550120020000004975702931
بانک ملت، به نام وحید دامن‌افشان